புதிய பிரதேச சபைகளுக்கான தேர்தல் முறை பற்றிய கேள்விகளுக்கு விளக்கமளிகும் சாட்டோ மன்சூர்

ஓட்டமவடிஅஹமட் இர்ஷாட்

தியபிரதேசசபைகளுக்கானதேர்தல்முறைபற்றியகேள்விகளுக்குவிளக்கமளிகும்சாட்டோமன்சூர்

புதியஉள்ளூராட்சிதேர்தல்முறையில்உள்ளவட்டாரபிரில்தோல்விஅடையும்பிரதானகட்சிபிரதேசசபையின்ஆட்சியினைகைப்பற்றும்வாய்ப்புள்ளதா.?

எதிர்வரும்ஜனவரிமாதம்நடைபெறவிருக்கும்திருத்தங்களுடனானபுதியஉள்ளூராட்சிமன்றதேர்தல்எவ்வாறுஇடம்பெறபோகின்றது.? அறுபத்துக்குநாற்பதுஎன்பதனுடாகவாட்டாரமுறையில்அறுபதுவீதமும்விகிதாசாரமுறையில்நாற்பதுவீதமும்என்றபதத்தின்அர்த்தம்என்ன.?பழையமுறையானதுமக்களுக்குநன்மைபயக்ககூடியதா.?அல்லதுதிருத்தங்களுடானபுதியதேர்தல்முறையேமக்களுக்குகூடியநன்மைதரக்கூடியதாகஉள்ளதா.?போன்றமுக்கியகேள்களோடு..

மேலும்பொதுவாகபடித்தபாமரமக்கள்புதியஉள்ளூராட்சிதேர்தல்கள்சம்பந்தமாகபூரணதெளிவுடனும், திருப்தியுடனும்இருக்கின்றார்களா.?இதனால்எவ்வாறானஅரசியல்ரீதியானமாற்றங்கள்பிரதேசத்தில்ஏற்படவாய்ப்புள்ளது.?அறுபதுவீதவட்டாரமுறையில்தோல்விஅடையகூடியபிரதானகட்சியானதுநாற்பதுவீதவிகிதாசாரமுறையில்வெற்றியடையுமாயின்பிரதேசசபையின்அட்சியினைகைப்பற்றகூடியவாய்ப்புஇருக்கின்றதா.? போன்றமுக்கியகேள்களோடுஇன்னும்பலகேள்விகளுக்கானபதில்களின்காணொளிஇங்கேபதிவேற்றம்செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*