புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி

-ஏ.எல்.டீன்பைரூஸ்-

காத்தான்குடி 5 ஜாமியுழ்ழாபிரீன் வித்தியாலயத்தை சேர்ந்த மூன்று மாணவர்கள் சென்ற புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து பாடசாலைக்கு  பெருமை தேடி தந்திருப்பதாக பாடசாலை சமூகம் நன்றி தெரிவிக்கின்றனர்.

இடமிருந்து வலமாக மாணவன்.எம்.எம்.ஏ.அப்தாஸ் (157) பாடசாலை அதிபர் ஏ.எல்.எம்.பாறுாக், கே.எம்.ஸைனப் (159) ஆசிரியை திருமதி ஜே.எம்.மஸ்ஊத், மாணவன் எம்.ஆர்.றிபாக் (170)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*